Showing all 20 results

 • #山缘真姬菇 50/100g | EMBFOOD
  #山缘真姬菇 50/100g
  ID: 120001
  SKU: 6946655200515
 • #山缘金钱菇*香菇 50/100g | EMBFOOD
  #山缘金钱菇*香菇 50/100g
  ID: 120003
  SKU: 6946655200362
 • #山缘特级细茎茶树菇 50/150g | EMBFOOD
  #山缘特级细茎茶树菇 50/150g
  ID: 120009
  SKU: 9353704007594
 • #山缘香菇 3-4cm 50/90g | EMBFOOD
  #山缘香菇 3-4cm 50/90g
  ID: 122001
  SKU: 6946655200386
 • #山缘光面菇*香菇 4-5cm 50/200g | EMBFOOD
  #山缘光面菇*香菇 4-5cm 50/200g
  ID: 122002
  SKU: 6946655200201
 • #山缘黑木耳 50/90g | EMBFOOD
  #山缘黑木耳 50/90g
  ID: 122003
  SKU: 6946655200393
 • #山缘仿木白花香菇4-5cm 50/100g | EMBFOOD
  #山缘仿木白花香菇4-5cm 50/100g
  ID: 122039
  SKU: 6946655200454
 • #山缘鼠耳(黑木耳) 30/120g | EMBFOOD
  #山缘鼠耳(黑木耳) 30/120g
  ID: 122042
  SKU: 6946655200478
 • #山缘野生银耳 30/100g | EMBFOOD
  #山缘野生银耳 30/100g
  ID: 122043
  SKU: 6946655200416
 • 占位
  #山缘滑子菇 50/80g
  ID: 122047
  SKU: 6946655202762
 • #西百客黑木耳 5/3kg | EMBFOOD
  #西百客黑木耳 5/3kg
  ID: 120065
  SKU: 6931663103149
 • *#西百客黑木耳 5/1kg | EMBFOOD
  *#西百客黑木耳 5/1kg
  ID: 120073
  SKU: 6940225301572
 • #西百客香菇 3-4cm 5/3kg | EMBFOOD
  #西百客香菇 3-4cm 5/3kg
  ID: 122008
  SKU: 6946655200805
 • #西百客香菇 4-5cm 5/3kg | EMBFOOD
  #西百客香菇 4-5cm 5/3kg
  ID: 122009
  SKU: 122009
 • *#大山合山野小拾竹荪 60/25g | EMBFOOD
  *#大山合山野小拾竹荪 60/25g
  ID: 120081
  SKU: 6931653164051
 • 大山合山野小拾羊肚菌火锅汤料 30/60g | EMBFOOD
  大山合山野小拾羊肚菌火锅汤料 30/60g
  ID: 022334
  SKU: 6931653164204
 • 西百客白木耳*银耳* 70/80g | EMBFOOD
  西百客白木耳*银耳* 70/80g
  ID: 120068
  SKU: 5100120580804
 • 西百客虫草花 30/120g | EMBFOOD
  西百客虫草花 30/120g
  ID: 121057
  SKU: 121057
 • 大山合虫草花 30/35g | EMBFOOD
  大山合虫草花 30/35g
  ID: 122040
  SKU: 6931653100684
 • 鹰球牌雪耳*盒*30/100g | EMBFOOD
  鹰球牌雪耳*盒*30/100g
  ID: 122019
  SKU: 3379140103214